Ved psykolog Nikolaj Hyll og socialrådgiver & psykoterapeut, MPF Susanne Matzen.

 

Hvert enkelt menneske er unikt”

Derfor bruger vi tid og fordybelse på hver henvendelse og udarbejder et tilbud, skræddersyet netop dette menneskes behov, ønsker og mål.

Med udgangspunkt i en bred, helhedsorienteret vifte af faglige kompetencer tilbyder vi individuelt tilrettelagte forløb for sygemeldte og ledige borgere. Vi er specialister i komplekse forløb – dér hvor flere faktorer spiller ind, griber ind i hinanden og gensidigt forstærker hinanden. Eksempelvis fysisk/psykisk sygdom, stress og udbrændthed, langvarig ledighed, manglende eller forældede faglige eller uddannelsesmæssige kompetencer, sociale/familiære/netværksrelaterede problematikker og udfordringer, følger af social deroute mv. Sagsforløb hvor der i en travl hverdag kan mangle faglige ressourcer og hænder til at foretage en grundig og dybdegående afklaring af den enkeltes ressourcer, udfordringer og fremtidsudsigter.

Erfaringsvis kræver en sådan indsats tilstedeværelsen af såvel tværfaglige kompetencer som specialist kompetencer. Vi kan tilbyde netop denne kombination.

Vi udfører helhedssyn i praksis.

Ved visitationen bliver det enkelte borgerforløb vurderet i forhold til, hvor tyngden i indsatsen skal lægges og hvordan vores samarbejde omkring borgeren skal tilrettelægges. Dette med henblik på at optimere effekten af vores fælles faglige kompetencer i forhold til de ønsker og behov der måtte være – og dermed sikrer det bedst mulige resultatet af hver enkelt forløb.

Tilbudstyper

– Arbejdsevneafklarende forløb indeholdende visitationssamtale, vurdering og tilrettelæggelse af forløb. Der vil her være mulighed for ydelser jf. nedenfor i form af afklaring af ressourcer, barrierer og udviklingspotentiale, psykologisk udredning og behandling, indsamling af oplysninger og samarbejde med øvrige involverede fagpersoner. Deltagelse i mødeaktivitet ved behov. Skriftlig afrapportering med inddragelse af tværfagligheden. Vi kan her tilbyde skriftligt materiale der kan bruges direkte ved udarbejdelsen af den forberedende del af rehabiliteringsplanen og oplægget til møde i rehabiliteringsteam.

– Kortere udredende og afklarende forløb efter nærmere vurdering og aftale med skriftlig afrapportering.,

– Tilbud om enkelte støttende og afklarende samtaler af psykologisk, terapeutisk, rådgivningsmæssig eller coachende karakter.

– Gruppeforløb/mindre grupper af 4-6 personer

Enkeltydelser

– Arbejdsmarkedsafklaring – afklaring af den enkeltes samlede ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder med udgangspunkt i rehabiliteringsplanens forberedende del.

– Psykologisk udredning med test

– Psykologisk samtale-/behandlingsforløb

– Socialrådgivning

– Psykoterapeutiske samtaler

– Individuel stresshåndtering

– Mindre gruppeforløb

– Afsluttende test

– Skriftlig afrapportering med udgangspunkt i det enkelte forløb og efter nærmere aftale.

 

Metoder og redskaber

– Kognitiv adfærdsterapi

– Socialfagligt baserede samtaler og rådgivning

– Coaching

– Mindfulness

– Progressiv afspænding

– Kropsfokuserede terapeutiske metoder til opnåelse af større grad af indre ro, fokus, klarhed og rumning af personlige udfordringer og modsætninger.

– Eksistentialistisk funderet samtaleterapi