Kurser

Kurser for private og medarbejdere

De-stress the Mind – 4 uger

Intensivt kursus med effekt!

De-stress the Mind er et terapeutisk kursus for voksne, der er ramt af stress og som allerede er sygemeldt eller vil undgå at blive det. Kurset er også for dem, der tidligere har modtaget stressbehandling som ikke har haft effekt.

Unikt kursus som ikke udbydes andre steder

Psykolog Nikolaj Hyll har udviklet dette unikke kursus – der ikke tilbydes andre steder – på baggrund af hans erfaringer fra kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsforløb for voksne, som han har gennemført i sit kliniske arbejde som psykolog. Han har haft mange i succesfulde behandlingsforløb som forinden havde været i andre behandlinger der ikke virkede.

Kursets struktur og opbygning

Kurset starter med et fuldt individuelt psykologisk helbredstjek, hvor hver deltager udfylder forskningsudviklede tests, der måler livskvalitet, humør, stress, angst, selvværd, strategier samt styrker og sårbarheder. Hver deltager får 1 times feedback på testene i individuel samtale. I
denne samtale udarbejder hver deltager også en prioritet liste over problemer og mål for kurset. Hvis testene viser at der er brug for rådgivning og behandling ud over De-stress kurset tilbydes dette sideløbende hos Psykolog Nikolaj Hyll eller der henvises til anden relevant behandling.

Når deltagerne har gennemført psykologisk helbredstjek, individuel samtale og det vurderes at kurset er et passende tilbud fortsætter de på de to ugentlige mødegange.

Deltagerne møder tirsdage og torsdage fra kl. 9 til kl. 12 i 4 uger.

Kurset afholdes i mødelokalet ved i min praksis på Sct. Georgs Vej 17a, 1. sal, 3060 Espergærde.

Kurset tilpasses efter deltagerne problem- mållister og vil indeholde introduktion til, undervisning i og behandling med:

 • kognitive adfærdsterapeutiske teknikker og metoder (udvalgt/tilpasset deltagernes problemstillinger)
 • følelsesidentifikation og -regulering
 • identifikation af og ændringer i automatiske adfærdsmønstre
 • aktivitetsskema, aktivitetsplanlægning og aktivitetsstyring
 • rationel beslutningstagning
 • visualiseringsarbejde med tidligere konkrete situationer med oplevelser af nederlag
 • visualiseringsarbejde med fremtidige oplevelser af mestring og succes
 • mindfulness
 • opmærksomhedsfokusering og styring
 • åndedrætsteknik
 • progressiv afspænding
 • øreakupunktur
 • fælles gåture

 

Dette kan synes af meget, men

at komme ud af stress foregår ikke ved at ligge hjemme på sofaen!

Det kræver fysisk og mentalt arbejde – på den rigtige måde.

Deltagerne vil blive undervist i psykologisk teori, få udleveret tekster og mindre skriftlige opgaver til gennemlæsning og læsning hjemme. Og de vil til hver mødegang få opgaver, øvelser og adfærdseksperimenter for som laves/udføres hjemme og gennemgås ved næste mødegang. Deltagerne skal påregnes at bruge min. 1 time om dagen på at arbejde med sig selv mellem mødegangene.

Tests og evaluering undervejs og ved afslutning

Midtvejs i forløbet gennemføres igen udvalgte individuelle tests og hver deltager modtager feedback og der evalueres på progression i forhold til problem-mållisten fra kursusstart.

Ved afslutning af kurset gennemføres samme tests som ved start og der evalueres endeligt på progression. I afsluttende individuelle samtale gives anbefalinger til evt. nødvendig videre hjælp og støtte som den enkelte deltager kan have brug for.

Underviser på holdet

Er autoriseret klinisk psykolog Nikolaj Hyll, der har solid erfaring med behandling af stress og har gennemført specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

Pris

Pris pr. deltager er 9950 kr. (svarende til 383 kr./time). Beløbet indbetales til Psykolog Nikolaj Hyll (CVR 33 86 51 47) på konto nr. 4695 4806052396. Navn på deltager skal anføres ved overførsel. Såfremt det vurderes at kursus ikke er egnet for deltageren efter gennemførelse af psykologisk helbredstjek, betales 2000 kr. for dette og de resterende 7950 kr. tilbageføres til deltagers konto.

Hvis medlem af sygeforsikringen danmark yder de tilskud på op til 1400 kr. til kurset. Danmark får automatisk besked og refunderer direkte til deltageren. Prisen dækker alle udgifter til te, vand, frugt samt kursus og undervisningsmaterialer.

Der er muligt at tilkøbe rapporter (“PSYK 125 Aktuel situation” eller “PSYK 135 Vurdering”) til jobcenter/kommune hvis relevant/ved behov.

Tilmelding

Man er tilmeldt når beløbet er forudbetalt, man har sendt en mail til hyllconsult@protonmail.com og har fået bekræftelse fra mig. Når der er modtaget 8-10 tilmeldinger startes kurset på det tidspunkt som tilsendes pr. mail. Tilmelding er bindende. Hvis der mod forventning ikke kommer tilmeldinger fra min. 8 deltagere kan de tilmeldte vælge at få hele beløbet retur eller gennemføre det fulde psykologiske helbredstjek og modtage 7950 kr. retur.

Det med småt

Det er til enhver tid en betingelse for deltagelse i kursus at kurset vurderes egnet for deltageren ved indledende samtale og at deltageren undervejs overholder sin tavshedspligt ift. øvrige deltagere samt optræder respektfuldt og omsorgsfuldt. Sker dette mod forventning ikke, kan deltager bortvises uden tilbagebetaling.

Kontakt for yderligere information.


Kurser for virksomheder, organisationer og medarbejdere

Højere produktivitet, innovation og kreativitet

-med mindre stress

Stressniveauet er for højt i mange virksomheder og organisationer

Det ser og hører jeg hos mine klienter. Mine klienter arbejder med at udvikle sig som ledere og medarbejdere. De arbejder med at reducere deres stressniveau og med at vende tilbage til arbejdet efter stress-belastningsreaktion. Mine klienter kommer fra alle niveauer i danske små, mellemstore og store virksomheder og organisationer. Jeg laver skræddersyede workshops og kurser for virksomheder og organisationer. Jeg arbejder forskningsbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk som autoriseret psykolog og trækker på personlig erfaring som tidligere uddannelse og officer i et stort dansk rederi.

For højt stressniveau har konsekvenser for den enkelte og virksomheden

Når vi som mennesker ligger for højt i stressniveau udgør det over tid en risiko for det psykiske og fysiske helbred. For den enkelte har det store konsekvenser fordi det går ud over livskvaliteten, humøret, selvværdet, relationer, familie, netværk, helbred og livsmål.

For virksomheden betyder det tab af omsætning, indtjening, innovation og know-how. Når en medarbejder er stresset bliver tænkningen og adfærden påvirket i negativ retning. Det påvirker resten af teamet og videre hele virksomheden. Medarbejderen yder mindre, har mindre overblik og bliver mindre innovativ og kreativ. Teamets samlede præstation, funktion og trivsel påvirkes og det samme gør derfor hele virksomheden. Jo flere der påvirkes og jo dårligere det lykkes for virksomheden at håndtere og vende udviklingen jo mere går det ud over medarbejdernes -og dermed potentielt også ud over omverdenens – tillid til virksomheden.

Nyt todages kursus reducerer stressniveauet og øger produktivitet, innovation og kreativitet.

For at hjælpe ledere, medarbejdere og virksomheder med at reducere stressniveauet og øge produktivitet og kreativitet hos deres medarbejdere har jeg udviklet et to dages kursus.

Kurset indeholder et fortroligt indledende og grundigt psykologisk helbredstjek af hver deltager. Et par uger før kursusstart udfylder hver deltager et antal spørgeskematest som hjælper mig til at få et overblik over baggrund, stressniveau, humør, selvværd, trivsel og livskvalitet. Data fra helbredstjekket er fortroligt og deles kun med den pågældende deltager. På første kursusdag modtager hver deltager individuel feedback på testene af mig. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, dele bekymringer og eventuelt planlægge et efterfølgende coaching-/udviklingsforløb. Det er min erfaring, at det psykologiske helbredstjek opfattes særdeles positivt af detagerne fordi virksomheden viser oprigtig interesse for at den enkelte medarbejder har det bedst muligt uden at kræve feedback om personlige forhold eller psykisk helbred.

På første kursusdag introduceres deltagerne til mindfulness og mindfulness meditation. Der startes med det samme op på øvelser, så deltagerne får konkret erfaring med at meditere og der lægges op til at deltagerne fortsætter deres formelle praksis umiddelbart efter kurset. Første dag indeholder også teori og viden om hvordan hjernen er et resultat af evolutionen og hvordan vores følelsessystem derfor fungerer. Stressfaktorer for mennesket med vores evolutionært udviklede hjerne og nervesystem identificeres. Stressreducerende vejrtrækning introduceres og trænes sammen med øvrige afspændingsteknikker. Herefter introduceres den kognitive model og deltagerne øver sig i at anvende den i analyse af egne kritiske situationer. F.eks. situationer hvor de føler sig pressede eller stressede. Stresssymptomer beskrives og deltagerne arbejder med en case. Deltagerne arbejder med at bruge læringen og den kognitive model på casen.

På kursets andendag identificeres situationer som kan udfordre selvværdet og vi forstår hvordan kritisk tænkning kan begrænse, presse og stresse os på en uhensigtsmæssig måde. Deltagerne arbejder herefter med at identificere og træne mere medfølende og selvunderstøttende tænkning og adfærd i arbejdssituationer hvor vi som mennesker typisk bliver presset og udfordret på selvværdet. Deltagerne arbejder med at håndtere stressfaktorer og pres udefra – fra andre afdelinger, ledelse, medarbejdere, kunder m.fl. Forskellen på hensigtsmæssig tænkning og rumination gennemgås og illustreres med deltagernes egne eksempler. Konstruktiv og hensigtsmæssig tænkning identificeres og trænes. Pointer om kreativitet præsenteres og deltagerne arbejder med at generere og fastholde mentale forestillingsbilleder der reducerer stress og fremmer kreativitet og performance. Faktorer som fremmer kreativitet og produktivitet gennemgås. Konkrete situationer identificeres og teori og metoder afprøves af deltagerne.Kurset lægger op til videre udvikling og indeholder træning af konkrete værktøjer og metoder

Kurset afsluttes med at hver deltager laver en individuel og personlig plan for forøgelse af livskvalitet, produktivitet og kreativitet samt reduktion af stressniveau/håndtering af stressfaktorer. Derefter udarbejder deltagerne starten på en fælles plan for samme.

Det er målet at der hver time udføres øvelser, hvor deltagerne træner redskaber og værktøjer der gives på baggrund af teori og formidlet information.

Kurset tilpasset teamet virksomheden/organisationen for bedst transfer

Ovenstående er en beskrivelse af et 2 dages kursus som er udviklet og afholdt for et team af programmører og udviklere (agilt team) fra en svensk softwareproducerende virksomhed. Deltagerne og ledelsen var godt tilfredse med udbyttet og anvender nu aktivt de lærte værktøjer i deres arbejde og fritid. Kurset kan naturligvis skræddersys og tilpasses din/jeres virksomhed eller organisation.

Det er min erfaring at kurser bliver bedst og transfer størst når jeg får mulighed for at besøge jer/virksomheden/organisationen og kan opleve medarbejdere, team og ledelse fungere og udføre deres opgaver. Som minimum bør der afsættes tid til møde med forventningsafstemning, diskussion af formål og indhold samt information til mig om team/typiske arbejdsopgaver/processer/virksomhed/organisation.

Mere information om kurset og muligheder for tilpasning til team/processer/virksomhed kan fås ved henvendelse til Psykolog Nikolaj Hyll på 29 82 91 74 eller hyllconsult@protonmail.com

Jeg ser frem til at arbejde for dig og din virksomhed.


Kurser for private

8 ugers kursus:

Lær at håndtere dine bekymringer

Fylder bekymringer hverdagen?

Kurset er for dig der bekymrer dig så meget at det går ud over din dagligdag og livskvalitet. Vedvarende bekymringer kan føre til dårlig søvn, mangel på overskud, angst, stress og nedtrykthed.

Dette kursus giver dig redskaber til at håndtere dine udfordringer så du får mere overskud i hverdagen.

Vi arbejder ud fra kognitiv adfærdsterapeutisk teori og metoder – i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Indhold på kurset

Kurset indeholder bl.a. :

 • Diverse relevante test ved start og slut af forløb samt tilbagemelding
 • Undervisning omkring bekymring, usikkerhed og angst
 • Problemløsningsmodeller
 • Strategier til håndtering af bekymringer
 • Mindfulnessøvelser og afspænding
 • Mulighed for at arbejde med egne problemstillinger

For yderligere infomation ring til Ulla Rørbech på 41453519 eller Nikolaj Hyll på 29829174. Læg besked hvis vi ikke svarer så ringer vi tilbage.

Undervisere

Ulla Rørbech, kognitiv psykoterapeut og aut. sygeplejerske &

Nikolaj Hyll, aut. klinisk psykolog med egen praksis.

Tilmelding

Skriv til os i kontaktformularen nedenfor eller ring til 29829174.

Hvis du skriver oplys da venligst navn og telefonnummer.

Maksimalt antal deltagere 12 – kursus gennemføres ved 9 tilmeldte.

Henvisning ikke nødvendig.

Sted

Kurset afholdes i rummelige lokaler centralt i Espergærde i gåafstand fra stationen.

Tid

Mandage kl. 16-18, opstarter når 9 tilmeldte. Tidspunkt meddeles til de tilmeldte.

Pris

5900 kr.

(ca. samme pris pr. time som ved samtaler hos ydernummerpsykolog med henvisning fra egen læge).

Hvis du har arbejdsgiver- eller privattegnet sundhedsforsikring dækker denne muligvis hele eller dele af udgiften (tjek med dit forsikringsselskab)

Hvis medlem af sygeforsikringen “danmark” mulighed for 1600 kr. i refusion.

Kurset betales ved tilmelding til Reg nr. 4695 Kontonummer 4806052396 eller via mobile pay til 29829174.

Alt kursusmateriale, drikkevarer og frugt er inkluderet- ingen ekstra omkostninger.

Vi ser frem til at modtage jeres tilmelding.


Kurser der afholdes løbende:

8 ugers kursus i Mindful Compassion (Mindfulness og medfølelse)

-ved autoriseret psykolog Nikolaj Hyll

Formålet med kurset

Introduktion til, og øvelser i, Mindful Compassion. Kurset er et fint udgangspunkt for start af egen praksis med mindful compassion (medfølelse). Mindfulness kan træne os i at være tilstede i nyet, føle øget personligt overskud, større indre ro og i det hele taget skabe positiv forandring i hverdagen. øget medfølelse for selv og andre kan øge vores oplevede livskvalitet og reducere vores naturlige tendens til kritisk vurdering og sammenligning samt overdrevet selvkritik og selvbebrejdelse.

Indhold på kurset

Der bygges på kognitiv teori og metode samt mindfulness-meditation og compassion. Kurset indeholder:

 • Identifikation af problematiske tanke-, følelses- og handlemønstre samt underliggende leveregler (frivilligt)
 • Individuelle mål for hvad kursister vil bruge ny visdom til
 • Forståelse af sindet og dets natur
 • Bevægelsen mod visdom
 • Vores hjerne som produkt af evolutionen – de tre følelsesmæssige systemer
 • Hvad er medfølelse?
 • Hvad er mindfulness?
 • Træning i mindfulness meditation og -compassion øvelser

Hver undervisningsgang er der mindfulness- meditationsøvelse og/eller øvelser i medfølelse. Der er en naturlig vekslen mellem teori og praksis. Med mest vægt på det praktiske.

Deltagerne må påregne en halv times dagligt hjemmearbejde 6 dage om ugen for fuldt udbytte.

Tilmelding

Skriv til mig i kontaktformularen nedenfor eller ring til 29829174.

Hvis du skriver oplys da venligst navn og telefonnummer.

Sted

Kurset afholdes i rummelige lokaler i gåafstand fra Espergærde Station.

Tid

Kurset opstartes når der er tilmelding fra 6-8 deltagere.

1 hverdagsaften om ugen. 2 timer pr. gang. f.eks. torsdag fra 1900 – 2100.

Pris

3900 kr. for hele kursus. inkl. meditations CD.

Mulighed for dækning af sundhedsforsikring (tjek med dit forsikringsselskab).

Betales får kursusstart ved bankoverførsel til Reg. nr.: 4695 Kontonr.: 4806052396 eller via mobile pay til 29829174.

Jeg ser frem til at modtage din tilmelding.

Nikolaj Hyll

Cand. psych. aut