Vi er to psykologer, neuropsykolog Jens Casse og psykolog Nikolaj Hyll, der i samarbejde tilbyder Kognitiv Rehabilitering. Det gør vi fordi vi gennem vores arbejde som psykologer har oplevet at der har manglet private tilbud om udredning, undersøgelse, testning, træning, terapi og coaching for mennesker med pådraget let til moderat hjerneskade.

Med initiativet Kognitiv Rehabilitering ønsker vi at gøre en forskel og være et privat alternativ eller supplement til eksisterende tilbud i det offentlige sundhedssystem for mennesker med pådraget let til moderat hjerneskade.

Årligt er der ca. 18.000 – 20.000 danskere der pådrager sig en hjerneskade. Det betyder at der er et stort behov for at få tilbud om et rehabiliteringsforløb. Desværre er vores sundhedssystem indrettet således, at det oftest er patienter med moderate og svære hjerneskader der bliver tilbudt et rehabiliteringsforløb i offentlig regi.

Der mangler tilbud om undersøgelse og rehabilitering
Mange mennesker der har fået mindre hovedtraumer/hjernerystelse, mindre blodproper eller blødninger med ingen eller kortvarig bevidsthedsvækkelse henvender sig ofte ikke på skadestuen. Derfor bliver de ikke registreret. Andre kommer på skadestuen men bliver hurtigt udskrevet efter en undersøgelse eller kortvarig indlæggelse fordi de umiddelbare symptomer er svage og oftest forbigående.

Disse patienter vil kunne opleve vanskeligheder der opstår efter få måneder eller år efter deres sygdom men uden hverken at blive tilbudt scanning af hjernen eller en neuropsykologisk undersøgelse af eventuelle kognitive vanskeligheder.

Personer med lettere hjerneskader får også sjældent tilbudt et rehabiliteringsforløb, da der jo ikke i systemerne er registreret problemer som følge af den mindre hjerneskade.

Følgerne af lettere hjerneskade er ofte diskrete men kan have alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser

Det er erfaringen, at mange af de der kommer i kontakt med neurologiske afdelinger med lettere hjerneskader efter måneder eller år mærker diskrete kognitive og emotionelle vanskeligheder i hverdagen. Det er ofte de pårørende der først opdager problemerne. Og problemerne kan give sociale vanskeligheder.

Nogle oplever at de ikke længere kan leve op til kravene på deres arbejde og at de har svært ved at fastholde deres kompetencer på arbejdet. Nogle med pådraget lettere hjerneskade oplever desværre at blive afskediget. Det kan føre til økonomiske problemer.

Årsager til pådraget lettere hjerneskade
Hjerneskade kan have mange årsager, bl.a. blodprop og hjerneblødning, hovedtraume, infektion og svulster.

Følger af hjerneskade
Der ses en række følger efter at man har pådraget sig en hjerneskade, det drejer sig ofte om fysiske, kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forstyrrelser.

Fysiske følger
De fysiske følger kan dreje sig om lammelser, reduceret muskelstyrke, balanceproblemer, svimmelhed, problemer med syn, hørelse og tinnitus. sanseproblemer, træthed og forringet søvnkvalitet.

Kognitive følger
De kognitive følger af en hjerneskade kan være påvirkning af koncentration og opmærksomhed, impulsivitet, lav stresstærskel, indlærings- og hukommelsesvanskeligheder, sproglige problemer, vanskeligheder med at planlægge og fastholde kontrol af igangværende aktiviteter, reduceret problemløsningsevne samt nedsat erkendelse af kognitive og emotionelle problemer der er opstået som følge af hjerneskaden.

Emotionelle- og personlighedsforandringer
Emotionelle følger af hjerneskade kan være forøget vrede, angst, tristhed, ensomhed og tomhedsfølelse. Det kan også være tab af evne til at opleve glæde og tab af interesse for det der tidligere interesserede personen. Personer med hjerneskader kan blive mere vredladne, opfarende eller initiativforladte såvel i forhold til aktiviteter som det sociale liv.