Privatlivspolitik

Psykolog Nikolaj Hyll, herefter forkortet PNH, har tavshedspligt og journalpligt. I henhold til gældende lovgivning bortskaffes din journal på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis efter 5 år.

Med EUs persondatalov, General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, der indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. PNH tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

PNH benytter sikre og krypterede systemer til både mail, online booking og dataopbevaring. Journalføring hos PNH er analog og derfor er der ikke journalnotater lagret nogle steder elektronisk eller på nettet. Hos PNH er der mulighed for at klienten selv optager samtalerne på sin egen telefon eller tager billeder med sin egen telefon af tavlen og/eller andet skriftligt resultat af det terapeutiske arbejde. Hvis klienten gør dette, godkender klienten, at denne selv er ansvarlig for sikkerheden for disse data.

PNH har databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske udlevering af oplysninger, så indhenter vi først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes efter analyse som lav.

Du godkender disse betingelser, når du booker tid online, starter forløb eller samarbejde med PNH og du bedes godkende disse betingelser først, hvis du booker tid online – læs videre nedenfor hvis du vil have mere detaljeret information om vores privatlivspolitik.


Privatlivspolitik

Dataansvar

PNH behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver hvordan PNH behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer PNH løbende hvor høj risikoen er for, at PNH´s databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. PNH har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

PNH sikrer fair og transparent databehandling

Når PNH beder dig om at stille dine persondata til rådighed for PNH, oplyser PNH dig om, hvilke data PNH behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter vi samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

PNH opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data (f.eks. testresultater og notater om din livshistorie, dine oplysninger samt vanskeligheder og udfordringer som er nødvendigt for samarbejdet/det terapeutiske arbejde)

PNH indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

PNH indsamler og opbevarer dine data i det omfang det er nødvendigt for dit forløb:

  • I forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til os f.eks. fakturering.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder journalpligt.

PNH indsamler og behandler kun relevante og nødvendige persondata

PNH behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. PNH indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for PNH´s forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, PNH behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

PNH kontrollerer og opdaterer dine persondata

PNH kontrollerer, at de persondata, som PNH behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. PNH sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da PNH´s service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder PNH dig oplyse om relevante ændringer i dine data. F.eks. hvis dine kontaktdata ændres.

PNH sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

PNH sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Din journal slettes efter 5 år.

PNH indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata

PNH indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. PNH oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis PNH ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser PNH dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis PNH har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser PNH dig om dette.

PNH videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

PNH videregiver ikke persondata til andre aktører. PNH er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten, hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. PNH er også underlagt skærpet underretningspligt, hvor vi har pligt til at underrette relevante myndigheder hvis vi modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor PNH lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil PNH informere dig.

Sikkerhed

PNH beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

PNH har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov har PNH indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. PNH beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil PNH underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

PNH´s hjemmeside placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon. På PNH´s hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.

Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg pålog-in som administrator af vores hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgenes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data PNH behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe PNH opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til PNH. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for PNH, og dem, PNH har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis PNH behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden terapeut.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Samtaler/samarbejde med Psykolog Nikolaj Hyll: Kontaktperson (dataansvarlig): Nikolaj Hyll

CVR: 33 86 51 47

Telefonnr.: 29829174

Mail: hyllconsult@protonmail.com