Depression er ifølge ICD 10 – diagnosesystemet som anvendes af sundhedssystemet i Danmark og Europa – en psykisk tilstand hvor forsænket stemningsleje, nedsat energi og lyst har været tilstede det meste af tiden i mindst 14 dage. Følgesymptomer til de nævnte kernesymptomer i depression er såvel psykologiske som fysiologiske; nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, tænke- og koncentrationsbesvær, selvmordstanker, søvnforstyrrelser og ændringer i appetit. Depression inddeles i “let depression”, “moderat depression” og “svær depression”. Klienter som oplever “svær depression” kan i nogle tilfælde også opleve psykotiske symptomer; vrangforestillinger og hallucinationer.

Forekomst
Depression rammer bredt i befolkningen og er meget udbredt. 2 – 3 % af voksne oplever depression inden for en given måned. I løbet af livet er der en risiko på 17-18 %. Forekomsten er dobbelt så høj blandt kvinder som blandt mænd. Hvis klienten én gang har oplevet depression er der 60-70% risiko for en ny episode. Jo flere episoder klienten har oplevet jo større er risikoen for at opleve en ny. For 10-30% af disse klienter udvikler depressionen sig til en
kronisk tilstand (varighed længere end 2 år).

Behandling
Kognitiv adfærdsterapi ved depression er et empatisk og ligeværdigt samarbejde mellem klienten og psykologen. Forløbet er aktivt og struktureret og der arbejdes målrettet og effektivt med klientens oplevede vanskeligheder. Det er målet at klienten opnår forståelse for sine vanskeligheder. Herunder indsigt i tidligere oplevelser og erfaringers betydning for sårbarheden, udløsende faktorer og faktorer som vedligeholder den depressive tilstand.

Et terapeutisk forløb ved behandling af depression indeholder typisk:

-Udredning, psykoedukation (undervisning om lidelsen og den kognitive model)

-Problemliste og sagsformulering (oversigt over sammenhæng mellem tidligere erfaringer og oplevelser, udløsende og vedligeholdende faktorer – herunder tanke – og adfærdsmønstre)

-Afprøvning og træning i nye handlemønstre

-Udførelse af hjemmeopgaver

-Diverse metoder til at forstå, udfordre og ændre tankemønstre

-Indsigt i, og ændringer af, dysfunktionelle leveregler basale antagelser

-Eventuelt booster/opfølgningssamtaler

Kognitiv adfærdsterapi er ifølge forskning og undersøgelser førstevalget ved lette og moderate depressioner og som forebyggelse af nye depressive episoder. Oplever klienten svær depression og kronisk forløb anbefaler jeg, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger, at det gennem egen læge, og hvis det ønskes af klienten, undersøges om det er relevant med samtidig medicinering med antidepressiva.

Ved let til moderat depression er korttidsterapi af 10-20 sessioner formentlig tilstrækkeligt. Ved svær depression, kronisk depression og samtidige komplicerende angstlidelser, problemer med personlighedsstruktur eller misbrug er der ofte behov for længere forløb.

Behandlingen tilpasses til den enkeltes behov og funktionsniveau. Jo sværere depressionen er jo mere vægt lægges der på at klienten arbejder med at ændre adfærd og handlemønstre. Efterhånden som depressionen lettes arbejdes der mere og mere kognitivt (tænkning, tolkning og vurdering).