I IDC-10 – diagnosesystemet som anvendes af sundhedssystemet i Danmark og Europa – findes en type af kronisk depression, Dysthymi. Denne “mildere” variant er en kronisk forstemthedstilstand der ofte starter i den tidlige opvækst og har været tilstede i mindst 2 år. Den anden form for kronisk depression er moderat eller svær depression af mindst 2 års varighed. Denne betegnelse findes i det amerikanske diagnosesystem, DSM-IV.

Forekomst
I den generelle befolkning er forekomsten af kronisk depression 3-6%. 1/3 af de der udvikler moderat eller svær depression opfylder kriterierne for dysthymi, mens 50% af de med dysthymi udvikler moderat eller svær depression senere i livet. Hvis en klient med dysthymi udvikler moderat eller svær depression betegnes det dobbelt depression.

Behandling
Kognitiv adfærdsterapi ved dystymi og kronisk moderat til svær depression er et empatisk og ligeværdigt samarbejde mellem klienten og psykologen.

Forløbet indeholder de samme elementer som ved behandling af depression. Behandlingen tilpasses til den enkeltes behov og funktionsniveau. Jo sværere depressionen er jo mere vægt lægges der på at klienten arbejder med at ændre adfærd og handlemønstre. Efterhånden som depressionen letter arbejdes der mere og mere kognitivt (tænkning, tolkning og vurdering).

Forløbet er aktivt og struktureret og der arbejdes målrettet og effektivt med klientens oplevede vanskeligheder. Det er målet at klienten opnår forståelse for sine vanskeligheder. Herunder indsigt i tidligere oplevelser og erfaringers betydning for sårbarheden, udløsende faktorer og faktorer som vedligeholder den depressive tilstand.

Et terapeutisk forløb ved behandling af depression indeholder typisk:

-Udredning, psykoedukation (undervisning om lidelsen og den kognitive model)

-Problemliste og sagsformulering (oversigt over sammenhæng mellem tidligere erfaringer og oplevelser, udløsende og vedligeholdende faktorer – herunder tanke – og adfærdsmønstre)

-Afprøvning og træning i nye handlemønstre

-Udførelse af hjemmeopgaver

-Diverse metoder til at forstå, udfordre og ændre tankemønstre

-Indsigt i, og ændringer af, dysfunktionelle leveregler og basale antagelser

-Eventuelt booster/opfølgningssamtaler

Kognitiv adfærdsterapi er ifølge forskning og undersøgelser førstevalget ved lette og moderate depressioner og som forebyggelse af nye depressive episoder. Oplever klienten svær depression og kronisk forløb anbefaler jeg, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger, at det gennem egen læge, og hvis det ønskes af klienten, undersøges om det er relevant med samtidigt medicinering med antidepressiva.

Ved svær depression, kronisk depression og samtidige komplicerende angstlidelser, problemer med personlighedsstruktur eller misbrug er der ofte behov for længere forløb.